Hoebanx Therapie Den Haag
telefoonnummer therapeut den haag 06 - 456 225 56
e-mailadres therapie den haag info@therapiedenhaag.nl
therapie den haag

Privacyreglement en Algemene VoorwaardenUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat korte aantekeningen over de inhoud van onze sessies, uw gezondheidstoestand indien u dit aangegeven heeft op het intakeformulier en gegevens over de begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb ontvangen van een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Ďpsychosociaal consultí
- de kosten van het consultALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Saskia Hoebanx en Vertel Eens -Therapie Den Haag en de cliŽnt / de cliŽnten

1. Indien cliŽnt na de eerste sessie een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliŽnt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut Ė cliŽnt.
b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliŽnt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beŽindigd:
a. Therapeut en cliŽnt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. CliŽnt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
i. CliŽnt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliŽnt en de therapeut;
j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliŽnt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliŽnt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliŽnt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliŽnt betaald contant na afloop van de sessie en ontvangt een factuur waarop dit is aangegeven of via bank na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen tenzij anders afgesproken is.

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen ťťn uur en maximaal anderhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliŽnt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

9. De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.

10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliŽnt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de therapeut mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

- De sessies duren 60 minuten of 75 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
- U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de therapeut contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de therapeut u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
- Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
- In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.
- De therapeute Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag werkt als vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Therapie Den Haag kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

11. Indien cliŽnt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliŽnt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliŽnt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliŽnt afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliŽnt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. https://nvpa.org/content/voor-clienten-1 . De therapeut is daarnaast geregistreerd bij het centrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg SCAG.

13. CliŽnt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliŽnt, zullen op cliŽnt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliŽnt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliŽnt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliŽnt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliŽnt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Wassenaarseweg 32 te Den Haag, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

16. Dossiervoering
- De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
- De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleīeīn met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
- Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVPA. Deze zijn op te vragen bij de therapeut.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
- Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag is niet aansprakelijk voor materiŽle schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
- Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag tegen de financiŽle gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de therapeut aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar.

18. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

19. Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG
Saskia Hoebanx / Therapie Den Haag houdt persoonsgegevens van cliŽnten bij en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

- Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling: prestatiecode: 24504 Behandeling psychosociale therapie
- de kosten van het consult

20. Betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met een NVPA- therapeut dient, bij verhindering door de cliŽnt, 24 uur vůůr de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 3
De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen veertien dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4
Bij niet betaling binnen veertien dagen is de cliŽnt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na veertien dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor Ä 5,Ė in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliŽnt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliŽnt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliŽnt begrensd te worden.

21. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliŽnten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Heb je nog vragen?

contact den haag therapie

Therapeut Den Haag is lid van:
nvpa nederlands verbond psychologen en psychosociaal therapeuten Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Deel mijn website: